Δημοσιεύσεις

Book Chapter:

Kandroudi, M., & Bratitsis, T. (2013). Classifying Facebook usage in the classroom or around it. In Ġ. Mallia (Ed.), The Social Classroom: Integrating Social Network Use in Education. Hershey, PA, USA: IGI Global

Journals:

Bratitsis, T., Kandroudi, M. (2014). Motion sensor technologies in education EAI Endorsed Transactions on Serious Games (in print).

Bratitsis, T. & Kandroudi, M. (2012). Exploiting Asynchronous Discussions in Class for Improving 3rd Grade Students’ Writing Ability. International Journal of e-Collaboration (IJeC), 8(4), 54-68.

Μπράτιτσης, Θ. & Κανδρούδη, Μ. (2012). Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με ΤΠΕ στο δημοτικό και κοινωνικοποίηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες: Διεθνείς τάσεις και μία μελέτη περίπτωσης στη Γ’Δημοτικού. Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση, 4(1-3), σ. 39-60.

Conferences:

Kandroudi, M., Bratitsis, T. (2014). Students Perspectives on the Reliability of Academic Information Sharing Via Facebook Groups. Paper presented at the European Conference on Social Media, Brighton, United Kingdom.

Kandroudi, M., & Bratitsis, T. (2013). An Overview of Game Console Motion Sensor Technologies Exploited for Education. Paper presented at the 7th European Conference on Games Based Learning

Κανδρούδη, Μ. & Μπράτιτσης, Θ. (2013). Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Learning) ως συνεργατική προσέγγιση μάθησης: Βιβλιογραφική επισκόπηση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.

Kandroudi, M., & Bratitsis, T. (2012). Exploring the Educational Perspectives of XBOX Kinect Based Video Games. Paper presented at the 6th European Conference on Games Based Learning.

Kandroudi, M., & Bratitsis, T. (2010). Children with Asperger Syndrome and Computer Supported Collaborative Learning activities: A case study in a 3rd Grade mixed class. Paper presented at the Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCOS), 2nd International Conference Thessaloniki, Greece, 2010.

Bratitsis, T., & Kandroudi, M. (2010). Improving 3rd Grade Students’ Writing Ability via Asynchronous Discussions: A Case Study. Paper presented at the Intelligent Networking and Collaborative Systems (INCOS), 2nd International Conference, Thessaloniki, Greece, 2010.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s