Δημοσιεύσεις

Κεφάλαια σε βιβλίο:

(BC2) Bratitsis, T., Kandroudi, M. (2014). Computer Mediated Communication in Primary Education. An overview and a research approach example. In M. Khosrow-Pour (ed.),Educational Technology Use and Design for Improved Learning Opportunities (pp. 117-138), IGI-Global, USA.

(BC1) Kandroudi, M., & Bratitsis, T. (2013). Classifying Facebook usage in the classroom or around it. In Ġ. Mallia (Ed.), The Social Classroom: Integrating Social Network Use in Education. Hershey, PA, USA: IGI Global

Περιοδικά:

(J3) Kandroudi, M., Bratitsis. T. (2014). Motion sensor technologies in education. EAI Endorsed Transactions on Serious Games 2014, 1(2): e6.

(J2) Bratitsis, T. & Kandroudi, M. (2012). Exploiting Asynchronous Discussions in Class for Improving 3rd Grade Students’ Writing Ability. In T. Bratitsis & S. Demetriades (eds),International Journal of eCollaboration, Special Issue “Innovative Tools and Methods for Computer-Supported Collaborative Learning”, Part I, IGI-Global, USA

(J1) Μπράτιτσης, Θ., Κανδρούδη, Μ. (2011). Ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες με ΤΠΕ στο δημοτικό και κοινωνικοποίηση μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Διεθνείς τάσεις και εφαρμογή σε μελέτης περίπτωσης στη Γ’ Δημοτικού. Περιοδικό Θέματα Επιστημών και Τεχνολογίας στην Εκπαίδευση – Ειδικό Αφιέρωμα: “Ηλεκτρονική Μάθηση και ΤΠΕ στην Εκπαίδευση: Ερευνητικές τάσεις και προοπτικές στην Ελλάδα”, 4 (1-3), 39-60.

Συνέδρια:

(C14) Bratitsis, T., Kandroudi, M. (2016). Digital games as means for changing conceptions about energy saving: A case study. 10th International Conference on Conceptual Change: Conceptual Change Meets other Disciplines. University of Western Macedonia, Greece, 9-12 June 2016

(C13) Κανδρούδη, Μ., Μπράτιτσης, Θ., (2016). Διδάσκοντας προγραμματισμό σε μικρές ηλικίες με φορητές συσκευές μέσω του παιχνιδιού Kodable και του ScratchJr: Μελέτη περίπτωσης. 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”, 8ο  Συνέδριο ” Διδακτική της Πληροφορικής ” της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Ιωάννινα 25-27 Σεπτεμβρίου 2016.

(C12) Κανδρούδη, Μ., Μπράτιτσης, Θ., (2016). Ανάλυση των χαρακτηριστικών εκπαιδευτικού παιχνιδιού με χρήση του μοντέλου LiX Framework: μια μελέτη περίπτωσης. 10ο Πανελλήνιο και Διεθνές Συνέδριο “Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση”, 8ο  Συνέδριο ” Διδακτική της Πληροφορικής ” της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Ιωάννινα 25-27 Σεπτεμβρίου 2016.

(C11) Κανδρούδη, Μ., Μπράτιτσης, Θ. (2015). Μάθηση Μέσω Ψηφιακών Παιχνιδιών σε Φορητές Συσκευές. Μια Μελέτη Περίπτωσης. Στο Β.Δαγδιλέλης, Α. Λαδιάς, Κ. Μπίκος, Ε. Ντρενογιάννη, Μ. Τσιτουρίδου (επιμ.), Πανελλήνιου Συνεδρίου «Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία» της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης ΤΠΕ στην Εκπαίδευση (ΕΤΠΕ), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη, 30 Οκτωβρίου – 1 Νοεμβρίου 2015.

(C10) Kandroudi, M., Bratitsis, T. (2014). Greek teachers’ perceptions of Mobile Learning. The 8th International Conference on Interactive Mobile Communication Technologies and Learning – IMCL201413-14 November 2014, Thessaloniki, Greece.

(C9) Kandroudi, M., Bratitsis, T., Lambropoulos, N. (2014). Pedagogical and immersive design principles in motion-sensing games: demonstration on Altenerville for physics.The 8th European Conference on Games Based Learning . University of Applied Sciences HTW Berlin, Berlin, Germany, 9-10 October 2014.

(C8) Bratitsis, T., Kandroudi, M., Moutafidou, A. (2014). The child and the book in the digital era. International Annual Conference The child and the book 2014 “Time, Space and Memory in Literature for Children and Young Adults”. National and Kapodistrian University of Athens, Athens, April, 10-12, 2014

(C7) Kandroudi, M., Bratitsis, T. (2014). Students Perspectives on the Reliability of Academic Information Sharing Via Facebook Groups. European Conference on Social Media ECSM 2014, University of Brighton Brighton, UK, 10-11 July 2014

(C6) Kandroudi, M., Bratitsis, T. (2013). An overview of game console motion sensor technologies exploited for education. 7th European Conference on Games Based Learning, Instituto Superior de Engenharia do Porto (ISEP), Porto, Portugal, 3-4 October 2013

(C5) Κανδρούδη, Μ.  & Μπράτιτσης, Θ. (2013). Η Αντεστραμμένη Διδασκαλία (Flipped Learning) ως συνεργατική προσέγγιση μάθησης: Βιβλιογραφική επισκόπηση. 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Πειραιάς, 10-12 Μαΐου 2013.

(C4) Kandroudi, M., Bratitsis, T. (2012). Exploring the Educational Perspectives of XBOX Kinect Based Video Games. In P. Felicia (ed), Proceedings of the 6th European Conference on Games Based Learning (pp. 219-227), 4-5 October  2012, Cork, Ireland

(C3) Kandroudi, M., Bratitsis, T. (2010). Children with Asperger Syndrome and Computer Supported Collaborative Learning activities. A case study in a 3rd Grade mixed class. In F. Xhafa, S. Demetriadis, S. Caballé, A. Abraham  (Eds), Proceedings of the IEEE2nd International Conference On Intelligent Networking and Collaborative Systems – INCoS 2010 (pp. 282-289).  Thessaloniki, GREECE, November 24-26, 2010

(C2) Bratitsis, T., Kandroudi, M. (2010). Improving 3rd Grade Students’ Writing ability via Asynchronous Discussions: A Case Study. In F. Xhafa, S. Demetriadis, S. Caballé, A. Abraham  (Eds), Proceedings of the IEEE 2nd International Conference On Intelligent Networking and Collaborative Systems – INCoS 2010 (pp. 274-281). Thessaloniki, GREECE, November 24-26, 2010.

(C1)Κανδρούδη Μ., Μπράτιτσης, Θ. (2010). Επίδραση της χρήσης ασύγχρονων συζητήσεων στο γραπτό λόγο και την κοινωνικότητα μαθητών της Γ’ Δημοτικού. Μια μελέτη περίπτωσης. Μελέτη περίπτωσης στη Γ’ ΔημοτικούΣτο Α. Τζιμογιάννης (επιμ.), Πρακτικά Εργασιών 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου με Διεθνή Συμμετοχή «Οι ΤΠΕ στην Εκπαίδευση», τόμος ΙΙ (σσ. 311-318), Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, Κόρινθος, 23-26 Σεπτεμβρίου 2010

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s